01 февруари, 2012

СЪДЪТ СПИРА ПРОИЗВОЛА НА ВАСИЛ ДОЛАПЧИЕВ

Р Е Ш Е Н И Е
№ _____
гр.София, 10 януари 2012 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА
СОФИЙСКИ ГРАДСКИ СЪД, ТЪРГОВСКО ОТДЕЛЕНИЕ, VІ-16 състав, в публично съдебно заседание на двадесети декември през две хиляди и единадесета година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВО ДАЧЕВ

при секретаря Сн. Б. като разгледа т. д. № 2191 по описа за 2011 година, за да се произнесе, взе предвид следното:
Предявен е иск с правно основание чл. 25, ал. 4 от ЗЮЛНЦ от А.С.С. за отмяна на решението на Общото събрание на С.НА С. в България (ССБ), проведено на 26 и 27 юни 2008 г., с което е отхвърлено заявлението на ищеца за възстановяване на членството му в сдружението.
Ищецът твърди, че е членувал в ССБ до 2001 г., когато бил изключен от организацията поради уронване престижа й, което основание всъщност не било налице. Тъй като отговарял на всички условия на закона и устава за членство, а същевременно не съществували пречки от фактически или юридически характер, поискал членството му да бъде възстановено, но заявлението му било отхвърлено без мотиви, без обосноваване за или против него и без да се обсъжда основателността му. На това основание моли атакуваното решение да бъде отменено като незаконосъобразно.
Ответното сдружение „С.НА С. в България” в срока за отговор оспорва иска като поддържа, че не са налице сочените пороци, тъй като общото събрание е било свикано и проведено законно, като при подложеното на гласуване проекторешение за възстановяване на членството на ищеца, мнозинството от гласувалите се е противопоставило, поради което и решението не е било прието.
Съдът, като прецени доводите и възраженията на страните във връзка със събраните доказателства по делото с разпоредбата на чл. 12 от ГПК, намери от фактическа и правна страна следното:
По делото няма спор относно фактите, а и от събраните писмени доказателства се установява, че ищецът е бил член на ответното сдружение с нестопанска цел ССБ, от което е бил изключен поради уронване престижа му с решение на ЦС на ССБ от 20 и 21 април 2001 г., че на 18.06.2008 г. е сезирал Общото събрание на сдружението, което според действащия устав е органа, изпълняващ правомощията на ЦС на ССБ, който е постановил изключването му, с искане да бъдат възстановени членствените му права след изтичане на установения в чл. 46, ал. 4 от устава три годишен срок, че такова общо събрание е било свикано и проведено на 26 и 27 юни 2008 г., както и че на него предложението за вземане на решение за възстановяване на членството на ищеца не е било прието, тъй като мнозинството от присъстващите е гласувало „против”. Решението не е мотивирано и не съдържа данни относно това, поставяно ли е на обсъждане заявлението на ищеца и въз основа на какви конкретни съображения е било отхвърлено.
При така установената фактическа обстановка съдът приема от правна страна, че предявеният иск се явява основателен. Съгласно чл. 25 ал. 4 от ЗЮЛНЦ, решенията на общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава. За релевиране по съдебен ред на посочените две групи основания за отмяна , законът в ал. 6 на същия чл. 26 от ЗЮЛНЦ е предвидил преклузивен срок, след изтичането на който нови пороци на решението не могат да бъдат навеждани. Така, предмет на делото като непреклудирано основание за отмяна е липсата на мотиви към обжалваното решение. Съобразно с разпоредбата на чл. 154 ал. 1 от ГПК, в тежест на ответника е да докаже, че атакуванто решение е законосъобразно, вкл. че е било мотивирано. Такива доказателства по делото няма, напротив – видно от представения препис-извлечение на решението, молбата за възстановяване на членството на ищеца само е била поставена на гласуване, при което е била отхвърлена.
По този начин правата на ищеца са били нарушени, тъй като са останали неизвестни причините за отхвърлянето на заявлението му за възстановяване на членство, въпреки формалното наличие на предпоставките за неговото уважаване. От съдържанието на решението не могат да се направят изводи относно основанията, с оглед на които членствените права на ищеца не са били възстановени. Това, от своя страна, препятства съдът да извърши правно валидна преценка относно твърдяната от ответника законосъобразност на така взетото решение. Ето защо и предвид отсъствието на конкретно основание, поради което възстановяването на членството е отхвърлено, атакуваното решение следва да бъде отменено.
При разглеждане на делото общо пред всички съдебни инстанции ищецът е направил разноски в размер на 2380 лв. И тъй като от ответната страна не е направено искане за определяне на по-нисък размер на адвокатското възнаграждение по реда на чл. 78 ал. 5 от ГПК, то и на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК така направените разноски следва да бъдат присъдени изцяло.
Водим от горното, Софийски градски съд
Р Е Ш И :
ОТМЕНЯ на основание чл. 25, ал. 4 от ЗЮЛНЦ решението на Общото събрание на С.НА С. в Б. (ССБ), рег. по ф.д. № 15940/1993 г. на СГС, ФО, със седалище и адрес на управление: С., ул. „Н. Ц.” № **, проведено на 26 и 27 юни 2008 г., с което е отхвърлено заявлението на А.С.С. с ЕГН-********** *** чрез адв. С., за възстановяване на членство, като незаконосъобразно.
ОСЪЖДА С.НА С. в Б. (ССБ), рег. по ф.д. № 15940/1993 г. на СГС, ФО, със седалище и адрес на управление: С., ул. „Н. Ц.” №**, да заплати на А.С.С. с ЕГН-********** *** чрез адв. С. на основание чл. 78 ал. 1 от ГПК сумата 2380 лв., направени разноски по делото.

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред САС в двуседмичен срок от уведомяването на страните за изготвянето му, чрез връчване на препис от същото.
ПРЕДСЕДАТЕЛ

09 януари, 2012

ЗЛОУПОТРЕБИТЕ НА ГЕНКО ИЗВОРСКИ

Както ти бях обещал, инж. Тодоров, ето ти и злоупотребите на бат' ти Генка:

Шефът на „Успех Металпринт ССБ“ е освободен за злоупотреби. Публикувано на 29 декември 2011 За 500 дни служебната кола на дружеството навъртяла 30 000 км. Валентина МИНЧЕВА Днес сутринта Генко Изворски – управител на „Успех Металпринт ССБ“ ЕООД, получи заповед за освобождаване от длъжност от Васил Долапчиев – председател на Съюза на слепите в България (ССБ). Решението е взето на заседание на управителния съвет на съюза проведено на 13 и 14 декември. Формалният мотив е, че изтича едногодишният договор на управителя. За временно изпълняващ е назначен Георги Георгиев – ръководител на обособеното производство, който от четири години е в дружеството. До 31 януари се приемат молби за конкурса за управител. До момента са кандидатствали над 35 души.Колективът е запознат с решението и е написал възражение срещу освобождаването на Генко Изворски, под което стоят подписите на 21 работници и служители (зрящи и незрящи). Потърсихме г-н Изворски, който обясни ситуацията така: „Управител съм на ПП „Успех“ от 18 юни 1996 година. Предприятието ни и тази година ще е на печалба, очаквам тя да е в размер на 20 000 лева. Срещу мене имаше донос за финансови нарушения. На 8 и 9 декември председателят и главният счетоводител на ССБ дойдоха и направиха проверка. Генко Изворски Обвиниха ме, че съм имал много командировки, много съм пътувал, много пари съм харчил за почивната ни база в село Ловец (община В. Преслав). Атаките срещу мен започнаха по-рано, защото още през април бях освободен от управителния съвет на ССБ. Тогава Любомирка Лазарова – също член, не ме подкрепи, а тя е от Шумен, председател на Регионалната организация на слепите. Разбрах, че е гласувала да бъда освободен от длъжността на заседанието през декември. Относно упреците за „семейственост“: със съпругата ми започнахме работа в дружеството през 1981 година в производството. През 2000 година шофьорът ми Стоян Стоянов замина за Испания и назначих сина си на неговото място, защото беше без работа. Основната му заплата беше 350 лева и с допълнителни начисления 100 лева. Със същия договор беше и шофьорът ми. Когато се върна от Испания, назначих сина си за моньор. Във Варна сме ходили със служебната кола за части за ремонт, а по 250 километра тя е пътувала, когато сме били по два пъти дневно в базата в село Ловец. Долапчиев знаеше за покупката на двете служебни коли, втората ван – собственост на Георги Георгиев. Дали сме 10 000 лева за ремонт на вана за 2 години. Колкото до цените на колите – втора употреба, всяка година те падат, така че не могат да се правят сравнения…“ Васил Долапчиев Потърсихме Васил Долапчиев, връчил заповедта, който от 1999 година е председател на съюза. Дословно публикуваме неговия коментар: „Извършена беше проверка в предприятието, която констатира слабости и пропуски в управлението, от които са произлезли щети. Г-н Изворски беше поканен да прочете доклада и не пожела да коментира констатираните факти на база счетоводните документи. Управителният съвет, в качеството си на орган, който управлява цялостната стопанска дейност, взе решение да му бъде прекратен договорът. Ето няколко от причините. През последните години цялото му семейство работи в предприятието – съпругата му и синът му Виктор. Повече от година към нас идват сигнали, че синът му непрекъснато пътува със служебната кола от Шумен до село Дибич, където домувал, както и до Варна за медицински прегледи, когато съпругата му беше бременна. При проверката това беше установено, включително и в дните, когато синът му е бил в официален отпуск, служебната кола е изминавала между 100 и 250 км в Шумен по отчет на документи. За 500 дни над 30 000 километра са изминати, което пради около 10 000 лева разходи. Освен това той е получавал по 3 стотинки разход за всеки километър. Абсолютен парадокс! Още два факта. Любомирка Лазарова През 2010 година г-н Изворски е бил в командировка 110 дни, а през 2011 година – 80 дни! Синът му работи като механик, без да има образование за това, никога през живота си не е влизал в цеха. Има специалност оператор на компютър и реално е използван за поддръжка на производствените сгради. Преди 30 години предприятието е изградило почивна база на язовир „Тича“ в село Ловец. По икономически причини по време на прехода, тя не е използвана 20 години. Изведнъж на г-н Изворски му хрумва да започне да прави ремонт, за да уплътни времето на сина си. По отчетни данни почти 15 000 лева ги няма! За капак на всичко тази база сега се събаря, защото е построена в чашката на язовира. Съгласно правилата на върховния ни орган – Общото събрание, никой управител няма право да закупи транспортно средство без разрешението на управителя на холдинга Лъчезар Шекеров или председателя на ССБ. Генко Изворски е закупил самоволно две коли. И забележете, едната кола е собственият му автомобил, която продава на предприятието чрез поставено лице – неговият подчинен Георги Георгиев, който при проверката си призна. Публичен факт е, че със същата кола 15 години г-н Изворски пътува до ПП „Успех“, където ходи на работа със съпругата си. След това се купува втора кола „Пежо“, която по това време струва 2800 лева, а за нея са заплатени 5000 лева. Георги Георгиев За една година и един месец са дадени за същата кола 10 000 лева за ремонт. Ситуацията е достатъчно неприятна, затова решихме с шефа на холдинга да освободим г-н Изворски не на 15, а на 29 декември, когато му изтича договорът“.Васил Долапчиев съобщи, че заповедта за Генко Изворски не е прецедент в съюза. През 2004 г. е освободен управителят на софийското предприятие на ССБ след сериозна ревизия от 2-3 месеца. Той предполага, че такава ще се наложи и в шуменското предприятие. Обсъжда се с председателя на Контролния съвет в съюза. Председателят на съюза уточни, че „Успех Металпринт ССБ“ – Шумен работи само на ишлеме, а големи злоупотреби стават, когато се купуват материали. В случая е нямало голяма възможност за това. Шуменското предприятие получава от клиентите материалите си, внася пари във фонд „Работна заплата“, за газ и ток. То предлага услуга, няма краен продукт. Контролният съвет на ССБ контролира 16 регионални организации, 110 териториялни, централното управление и външните предприятия на холдинга и съюза. Ревизиите се правят от експерти по план, който ги докладва пред контролния съвет, а след това на управителния съвет за мерки. Председателят на съюза и шефът на холдинга имат право на цялостни проверки.Относно подписката на работещите в дружеството, Васил Долапчиев каза: „Работникът няма право да си харесва управителя, а управителят трябва да харесва работника си! Нещата така са сложени откакто свят светува и всеки трябва да си знае местенцето. Тия циркове, които днес станаха в предприятието, аз ги очаквах. Не се притеснявам от телевизии и други медии. Г-н Изворски убеждава хората, че аз искам да ликвидирам предприятието и хората са стресирани. Максимално е изопачена ситуацията. Той не проумя допуснатите от него грешки, а говори: „Затварят ви предприятието! Вземат ви машините!“ ССБ имаше 13 предприятия с 30 филиала. Не знам какво ще бъде икономическото развитие. Предприятието в Шумен е на загуба. То формира финансовите си резултати от наеми. Около 120 000 лева се събират, които отиват за изхранване на работниците. Производството е на загуба и не може да се самоиздържа. Собственикът на практика го дотира.“Потърсихме и Любомирка Лазарова. Тя заяви, че когато е трябвало е подкрепяла Генко Изворски. По повод стигнали до нея сигнали за нарушения е водила разговори с него, но предприятието е накрая на града и не може да знае всичко. Дали е гласувала за освобождаването на Генко Изворски като управител, тя не пожела да отговори.

Подател: Angel Sotirov <assotirov@gmail.com>

30 април, 2011

Делегатите от НОС на ССБ

Драги приятели, в сайта на ССБ не успях да открия никъде делегатите-
пълномощници на НОС. В края на краищата, според мен, те ще са тези,
които формално ще определят стопанската и социална политика на ССБ
през следващите 5 години. Направих си труда и се разрових из разни
протоколи на, така или иначе манипулираните събрания, избрани делегати
за НОС в Шипково. Пълномощници:
1. РСО Благоевград : 1. Мария Картулева
2. РСО Бургас . 1. Бинка Монева, 2. Манол Манолов
3. РСО Варна - 1. Медоди Андонов, 2. Соня Иванова, 3. Веселина
Стоилова, 4. Етиен Тодоров, 5. Славчо Аврамов
4. РСО Дряново - 1. Минчо Ганев, 2. Велизар Хинков, 3. Пламен Семов,
4. Катя Кряжева
5. РСО Кърджали - 1. Недялка Камбурова, 2. Фотка Митрева,
6. РСО Кюстендил - 1. Борислав Лазаров
7. РСО Монтана:1. Атанас Иванов, 2. Пенка Иванова, 3. Петър Илиев , 4.
Гана Ангелова, 5. Петранка Баракова
8.РСО Плевен: 1. Павлин Ангелов, 2. Иван Крумов, 3. Веселина
Вълчинкова, 4. Тодор Любенов, 5. Невяна Сотирова
9. РСО Пловдив - 1. Велик Атанасов, 2. Стефан Данчев, 3. Емил Узунов,
4. Николай Тодоров, 5. Пламен Илиев, 6. Алекси Начев, 7. Коста Дечев,
8. Георги Къртев, 9. Иван Шопов, 10. Мария Димова
10. РСО Русе - 1. Стефан Пенчев, 2. Димитър Андонов
11. РСО Силистра - 1. Петранка Стоянова
12. РСО Сливен - 1. Васил Долапчиев, 2. Тодор Радев, 3. Руска Иванова,
4. Илиана Калчева
13. РСО Смолян - 1. Теменужка Митрева, 2. Емилия Николова 14. РСО
София - 1. Нина Нейкова, 2. Иван Янев, 3. Надежда Томбушева, 4. Лиляна
Елицина, 5. Асен Алтънов, 6. Веселка Иванова
15. РСО Ст. Загора - 1. Динка Желева, 2. Георги Желев, 3. Александър
Гогов, 4. Калинка Стайкова, 5. Стойка Минчева
16. РСО Шумен - 1. Любка Лазарова, 2. Генко Изворски
Ще ви бъда благодарен, ако направим заедно с вас, стойностни коментари
по „избраните ” пълномощници от НОС на ССБ. Много ви моля, бъдете така
добри да не ругаем тези хора, а да се опитаме да направим точен
портрет на качествата, социалния и служебен статус на тези лица.


Жельо Владимиров

17 април, 2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ За изменение и допълнение на устава на ССБ От Николай Велев Тодоров – пълномощник от РСО Пловдив

До Националното общо събрание на пълномощницитеПРЕДЛОЖЕНИЕ


За изменение и допълнение на устава на ССБ


От Николай Велев Тодоров – пълномощник от РСО ПловдивУважаеми дами и господа,С този документ предлагам на вашето внимание следните изменения и допълнения в устава на ССБ:


- В член 13 /1/ точка 5 думите “и членовете му” да отпаднат


- В член 46 /2/ думите “и 7” отпадат, а думата “и” се вмъква между думите “5” и “6”.


- В член 46 се въвежда нова алинея /5/ В случайте по точка 7 от алинея 1, членството в ССБ се прекратява с Решение на Националното Общо събрание на пълномощниците по мотивирано искане на УС на ТСО, РУС на РСО и Управителният съвет на ССБ, ако за това са гласували повече от 2/3 от пълномощниците.


- В член 46 се въвежда нова алинея /6/ За уронване доброто име и престиж на ССБ се приема следното:


1. Публикации или публични изявления целящи оклеветяване на сдружението след решение на съда констатирало тази проява на съюзният член.


2. Действия от името на сдружението водещи до нарушения на разпоредби от Българското законодателство констатирани с решения на съда


3. Действия възпрепятстващи дейността на сдружението констатирани с документ от МВР, друг държавен орган или независимо юридическо лице.


- В член 46 се добавя нова алинея /7/ За уронване на доброто име и престиж не се приема:


1. Искания пред компетентните държавни органи за проверка законосъобразността на действията на органи на сдружението.


2. Публикации или публични изявления изразяващи несъгласие със действията на членове на ръководните органи на сдружението.


МОТИВИ: От дълго време нормата за изключване на съюзен член уронващ престижа на ССБ е дискусионна и твърде спорна. Спорно и дискусионно е добросъвестното прилагане на тази норма. След нейното прилагане са изключени съюзни членове неформални лидери популярни сред слепите хора като например Владислав Кацарски, госпожа Мънина, Николай Кирилов и други. В случаят с госпожа Мънина, истинско изумление представлява фактът, че и нейният съпруг е изключен. Много трудно е да се повярва, че всички тези хора в купом са нарушители, а случаят на семейство Мънини ни навежда на историческите романи за недалечното минало на 30те години в Съветския съюз. За това се налага прицизиране на значението и усилване на контрола по прилагането на тази норма. С това изменение се постига точно това, приемайки го а защо не допълвайки тази идея, ние ще решим един дългогодишен проблем сред нашата обшност, защото ССБ е много повече от сдружение с нестопанска цел, а организация обединяваща хора с една и съща съдба.С уважение


Николай Тодоров

ПРЕДЛОЖЕНИЕ За изменение и допълнение на устава на ССБ От Николай Велев Тодоров – пълномощник от РСО Пловдив

До Националното общо събрание на пълномощниците


ПРЕДЛОЖЕНИЕ


За изменение и допълнение на устава на ССБ


От Николай Велев Тодоров – пълномощник от РСО ПловдивУважаеми дами и господа,


С този документ предлагам на вашето внимание изменение на член 15 /1/ точка 4 и член 27 точка 5 от устава на ССБ:


В чл 15 /1/ точка 4 думите “като най-малко половината от състава им са членове на общото събрание на пълномощниците на ССБ” да отпаднат.


Думите Общото събраниесе заменят с Националното общо събрание


Ето и предложеното ново съдържание на този текст:


4. избира членовете на управителния и контролния съвет на ССБ,. За нечленовете на Националното общо събрание на пълномощниците се изисква тяхното писмено съгласие.


В член 27 точка 5 думите като най-малко половината от състава им са членове на Регионалното събрание на пълномощницитеда отпаднат.


Думите Регионалното събрание на пълномощниците се заменят с Регионалното общо събрание на пълномощниците””


Ето и предложеното ново съдържание на този текст:


5. избира членовете на Регионалния управителен съвет и Регионалния контролен съвет. За нечленовете на Регионалното общо събрание на пълномощниците се изисква тяхното писмено съгласие


Мотиви:


Политика на ССБ е да привлича младите хора и хората в активна възраст да учавстват в организационният живот. Един от начините за това е тяхното пряко участие в управлението на организацията ни. Смятам, че предлаганата от мен промяна дава възможност на повече хора да бъдат ангажирани в управлението на организацията, а и да се намали броят на хората изпълняващи повече от една длъжност. Например “пълномощник” и “член на управителен съвет”. Тук е мястото да отбележа, че избираме нашите пълномощници и членове на контролните органи, не в знак на някаква признателност или като наше желание да бъдат наградени за нещо, а в знак на доверие, че те могат да се справят с работата обвързана с заеманият пост.


Порочна практика в нашата организация от дълги години е териториалните председатели да бъдат избирани за членове на РУС, а регионалните председатели за членове на Националното общо събрание на пълномощниците. Тази практика се дължи на погрешното разбиране на членовете на ССБ, че този избор е признателност към териториалните и региноалните председатели за свършената от тях дейност, всъшност това е възлагане на още задължениея и още отговорности. Нещо повече с тази практика се товарят наши съсъдбеници, които като дейци на нашата организация поради тежкото финансово положение получават ниски възнаграждения, да вършат и още работа, това за мен е черна неблагодарност и цинично отношение към работата на тези хора. По-добре би било повече хора да се нагърбват със отговорности в тази организация, а това би помогнало също така порочната практика хората да имат очаквания без да отдават насреща нищо да намалее.


Моля да бъда правилно разбран, аз искам да кажа, че след като неможем да си позволим високо заплащане на нашите председатели, то е пълно безумие да ги товарим с още работа, която е на обществени начала.


Поздрави


Николай Тодоров

Делегати на общото събрание на ССБ имат позиция и не се страхуват да я изразятЗдравейте всички, Здравейте, господин Янев,


Така и така с Вас ще участваме в Общото събрание на ССБ и следва да обсъдим с повече хора някои теми, които ще се обсъждат там, та използвам повода около дискусията със списъците да подемем една дискусия като и аз и Вие си изразим позициите по някои въпроси, които ще бъдат дискутирани на Шипково.


1. Според Вас, трябва ли да заложим мандатността при избора на ръководни органи във устава на ССБ, според мен да макар че като се консултирах с юристи това е почти обречена кауза.


2. Трябва ли да отпадне нормата за изключване на съюзни членове уронили престижа на ССБ. Според мен да не защото има нещо лошо в тази норма, а защото нашите ръководители злоупотребяват с нейното прилагане и изключват популярни сред нас хора. Аз бих приел че някой от тях е уронил престижа, но едва ли са го направили всички сопред мен с тази норма се злоупотребява поголовно.


3. Според Вас трябва ли Националното общо събрание да се събира веднъж годишно, Общите събрания на ТСО също а само Регионалните общи събрания веднъж на пет години. Според мен не. Регионалните общи събрания също трябва да се събират веднъж годишно и регионалните пълномощници също да носят някаква реална отговорност.


4. Според Вас трябва ли да изберем досегашният председател отново и трябва ли да изберем председателят на РКС отново? Според мен не, защото и двамата са допуснали уличен в измама съюзен член не само да бъде избран за районен председател, а даже и за пълномощник. Зная, че всеки има право да бъде избиран, но е крайно време да погледнем и моралната част от това право.


Моля ви, господин Янев, задайте ми и Вие въпроси и посочете Вашите отговори, та хората да са наясно какви са нашите позиции.


Предварително Ви благодаря за отделеното време и внимание.


Поздрави


Николай Тодоров


______________________________________Здравейте,


Благодаря, че се поставя този въпрос тук. Аз вчера, ако не се лъжа пуснах призив в клубния списък за това, който желае да изрази мнение, въпрос или позиция.


Тъй като повече членуващите в списъка на „Витоша“ са от столицата, а и аз ще представлявам столичани само поради този факт не писах тук. Но приветствам инициативата на г-н Тодоров и с удоволствие се включвам.


Първо ще дам моето мнение по въпросите отправени от г-н Тодоров:


1. За мандатността мисля, че няма шанс да успее, а и този въпрос е тясно свързан с голямото ми желание да се разчупи консерватизма в ССБ, като устава позволи хора със загуба на зрение между 50% и 71% да членуват. По този начин аз съм убеден, че биха се включили твърде много образовани, интелигентни и активни хора.


А тогава и избор ще има, за разлика от сега.


2. За нормата за уронване престижа на организацията под една или друга форма я има ако не на всякъде, то почти на всякъде.


Аз съм по-скоро за това да се потърси механизъм да не се разчистват междуличностни ежби чрез нея.


И в крайна сметка Националното общо събрание да утвърждава изключването на всеки член от ССБ, а не УС на ТСО или РСО.


3. Регионалните общи събрания също се събират всяка година.


4. Председателят на КС няма фактическата възможност да бъде преизбран, тъй като не е избран за пълномощник. Той би могъл най-много да бъде избран за член на КС или УС.


Във връзка с избора на председател на ССБ мисля, че друга кандидатура няма и да бъде издигната, защото едва ли към настоящия момент има по-добре запознат със съюзните дела от сегашния председател.


А ако бъда опроверган и има кандидат с най-голямо внимание бих се запознал с неговата програма за бъдещето на ССБ.


Точно поради оскъдната ни палитра от кадри силно желая да се позволи в устава членство на хора, които са със загуба на зрение под 71%.


5. Тук бих искал и аз да отправя един въпрос – не е ли редно да се засилят правомощията на УС и председателят да няма еднолична власт?


Това в пълна степен важи и за по-нисшите органи в системата.


6. Представя се една силна застарялост на членската маса, но дали хората със зрителни увреждания са намалели или просто политиката за привличане на нови членове не е адекватна?


Мисля, че е по-скоро второто, като не изключвам съвсем и първото.


7. Националното общо събрание на ССБ би следвало да обърне внимание, а дори и да задължи новото ръководство да създаде екип, който да се посвети за разработването и изпълнението на проекти по европейските програми.


Към момента мога да кажа, че в името на незрящите хора се харчат пари по проекти, като аз знам за такива на стойност повече от 1 милион лв.


И всички тези пари са отпуснати, защото се представя в социалния европейски фонд, че подкрепят българския незрящ човек.


Наскоро повдигнах на едно Общо събрание въпроси, които касаеха подобни проекти на обща стойност около половин милион лв., но клакьорите от залата веднага скочиха и казаха, че това не е въпрос, който трябва да бъде разискван на това ОС.


Тук Сашо Велков също постави въпроси за тези проекти.


Аз не се съмнявам, че всички проекти, които са финансирани в името на незрящите ще бъдат отчетени на хартия, моите въпроси по-скоро са свързани с реалната полза от изпълнението им.


А иначе ако просто търсим прехрана или закупуване на техника, или други материални активи чрез подобни проекти е съвсем друг въпрос.


Хубав ден!


Иван Янев


________________________Здравейте господин Янев,


По въпрос 2. Ако желаете нека се чуем в лично писмо Ви моля да ми изпратите Вашите координати, за да направим съвместно предложение относно нормата за престижа, както казах аз нямам против самата нея, но имам доста сериозни основания да се безпокоя за нейното прилагане. Немога също така да приема идеята да я оставим непокътната пък после да мислим как да ограничим злоупотребите с нейното прилагане. Та вариантите са 3


Вариант 1 Нормата отпада и се взема решение УС да предложи подходящ текст в устава


Вариант 2 Нормата не отпада а ние ако имате желание внасяме текст, който намалява риска от злоупотреби


Вариант 3 Приемаме текст според който нормата се прилага след изработване наредба за нейното прилагане от УС и утвърждаване от ОС.


По въпрос 3 Мисля, че тук грешите, ето и цитат от действащия устав


Чл.26. /1/ Регионалното събрание на пълномощниците се свиква от РУС веднъж на пет години.


Въпрос 4


Господин Янев, нали не мислите сериозно, че от 18 000 слепи няма поне един достоен да ръководи тази организация. Може би визирате състава на ОС, но мисля, че и там има такива хора. Прочее какво мислите, нормата управителните съвети, председателите на ССБ РСО КС и РКС да се избират от състава на ОС или Регионалното събрание на пълномощниците да отпадне, тогава изборът става по-голям, а и тогава се отваря шанс за младите хора и тези в активна възраст реално да участват в управлението на ССБ.


Въпрос 5 – Напълно съм съгласен


Въпрос 6. Начинът младите хора да се заинтересуват от съюза ако има реален шанс да влязат в неговите органи на управление.


Въпрос 7 – Да идеята е добра


Николай Тодоров


____________________________Здравейте всички,


Руми, значи бившите конгреси сега по устав са общи събрания.


Разбира се всеки пълномощник може да предлага всичко, то и за това е ОС, но предложеното от Управителния съвет е с голяма тежест.


Тук да се извиня, че малко априори се изразих за събранията на РСО. Така е, както го написа г-н Тодоров. Заблудата ми е дошла явно от факта, че в столичната РСО се провеждаха през последния мандат мисля всяка година подобни събрания.


Така че в тази връзка абсолютно подкрепям предложението ОС на РСО да бъдат ежегодни.


Нека да бъда разбран правилно г-н Тодоров не искам да кажа, че няма достойни хора сред нас, тъкмо наопаки смятам, че има твърде много достойни мъже и жени, но ще се изразя жаргонно – на повечето от тях не им пука за делата на ССБ.


Други решават, че е срамно да бъдат членове на ССБ, а безспорно имат качества или пък казват – когато се промени тази организация ние ще се върнем.


И отново стигаме до максимата, че всеки си заслужава съдбата, но едва ли това ни топли.


Иван Янев


___________________________


Това е част от дискусията в един от пощенските списъци на слепите в България:

http://groups.yahoo.com/group/bezmishka/


Друг пощенски списък, в който също се дискутират подобни въпроси е:

http://groups.google.com/group/nalafche?hl=bg